Book review, quotation, thoughts… (Tổng kết sách, suy nghĩ, nhận xét…)

Toàn Chân Triết Luận (Nguyễn Duy Cần,1935)

[Lược trích từ “Toàn Chân Triết Luận” – Nguyễn Duy Cần, 1935) ******** Ta, là một điểm linh quan của Đạo. Linh quang ấy tuy đã thấy có chia ra phần tử, song nó vẫn sung mãn như một toàn thể hoàn toàn. Đạo thì tự bản tự căn, vô hình vô thức, nên không […]

Posted in Book Review, Philosophy & Religion | Leave a comment

Muôn dặm không mây – Tôn Thư Vân (Ten thousand miles without a cloud)

Tự tánh như hồ thủy, thanh triệt minh liễu, nhập định như thanh không, vạn lý vô vân. 23.01.21 (30 Tết A:) Muôn dặm không mây – Tôn Thư Vân (Ten thousand miles without a cloud) LND: Câu chuyện thú vị của một người theo chân Đường Tam Tạng xưa, cũng cho ta có một […]

Posted in Book Review, Philosophy & Religion | Tagged , , | Leave a comment

Phê phán năng lực phán đoán (2/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

20.06.15 Phê phán năng lực phán đoán – Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (2/2) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên đá đỉnh vòm của toà nhà triết học Kant, năng lực phán đoán, kết nối giữa lý thuyết & thực hành, tự nhiên & tự […]

Posted in Book Review, L's Choice, Life, Philosophy & Religion | Tagged , , , , | Leave a comment

Phê phán năng lực phán đoán (1/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

0.06.15 Phê phán năng lực phán đoán – Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên đá đỉnh vòm của toà nhà triết học Kant, năng lực phán đoán, kết nối giữa lý thuyết & thực hành, tự nhiên & tự do […]

Posted in Book Review, L's Choice, Life, Philosophy & Religion | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Meditations – The Emperor’s Handbook (Marcus Aurelius) – Part 1

The Meditations – The Emperor’s Handbook (Marcus Aurelius) By C. Scot Hicks and David V.Hicks [Intro] Marcus himself seemed impossibly good. His father died when he was three years old, and his mother and grandfather Verus (meaning “true” or “sincere”) raised him. As a boy, he was universally admired for his serious demeanor and friendly […]

Posted in Book Review, L's Choice, Life, Philosophy & Religion | Tagged , , , | Leave a comment

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism – Naomi Klein

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism – Naomi Klein Leo: hit me by the whack, perspective change, strengthen my belief in value & long term investment. The importance of economic aspects in bringing freedom & equality among people. If any change even in political rights, freedom doesn’t bring up the living standard of […]

Posted in Book Review, Life | Leave a comment

Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini

21.06.24 Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini Leo: Một trong những cuốn sách xuất sắc về nghệ thuật thuyết phục & tâm lý hành vi của con người, do đã xem bản tóm tắt 11mins trên youtube rồi nên đã có lường trước, nhưng cũng vẫn […]

Posted in Book Review, Business & Leader, L's Choice, Life | 2 Comments

Trò đùa của sự ngẫu nhiên (Fooled by Randomness) – Nassim N. Taleb

21.06.06 Trò đùa của sự ngẫu nhiên (Fooled by Randomness) – Nassim N. Taleb Leo: Một tập hợp thú vị quan sát với cái nhìn phê phán để thấy rằng sự ngẫu nhiên (may mắn) đóng vai trò lớn hơn người ta tưởng  trong sự thành công, hay thất bại, hoặc là hình thành lên […]

Posted in Book Review, Investment, Philosophy & Religion | Leave a comment

The Most Important Thing Illuminated Uncommon Sense for the Thoughtful Investor by Howard Marks

The Most Important Thing Illuminated Uncommon Sense for the Thoughtful Investor by Howard Marks [Leo] Deep & solid base sharing, information for value investors. Howard also highlighted & proposed some of the ideas, which I consider, highly practical for practitioners such as: differences between probability & risk, the highest risk of all is risk of […]

Posted in Book Review, Business & Leader, Investment, L's Choice | Leave a comment

(2nd Read) Khi bong bóng vỡ – When the bubble burst (John P.Calverley)

21.02.21 (2nd Read) Khi bong bóng vỡ – When the bubble burst (John P.Calverley) Leo: Thêm một lần nhìn tổng quan vào tình hình kinh tế vĩ mô, liên đới giữa trái phiếu – chứng khoán – và bất động sản. Bong bóng có tính chu kỳ, và một người đầu tư thông minh nên […]

Posted in Book Review, Business & Leader | Leave a comment
Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply