Phê phán năng lực phán đoán (2/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

20.06.15 Phê phán năng lực phán đoán - Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (2/2) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên…

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán (2/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

Phê phán năng lực phán đoán (1/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

0.06.15 Phê phán năng lực phán đoán - Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên đá…

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán (1/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

“The Psychology of Human Misjudgment” (24 causes) | CHARLIE MUNGER

“The Psychology of Human Misjudgment” | 24 Standard Causes of Human Misjudgment CHARLIE MUNGER This speech was originally delivered by Charlie Munger to an audience at Harvard University in 1995.…

Continue Reading“The Psychology of Human Misjudgment” (24 causes) | CHARLIE MUNGER

Phê phán năng lực phán đoán – Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)(Immanuel Kant)

Viên đá đỉnh vòm của toà nhà triết học Kant, năng lực phán đoán, kết nối giữa lý thuyết & thực hành, tự nhiên & tự do - thống nhất và hoà hợp do năng lực này.

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán – Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)(Immanuel Kant)