Anything related to philosophy, personal development, psychology, religion…

Phê phán năng lực phán đoán (2/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

20.06.15 Phê phán năng lực phán đoán - Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (2/2) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên…

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán (2/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

Phê phán năng lực phán đoán (1/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

0.06.15 Phê phán năng lực phán đoán - Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant) (Bản dịch & chú giải của Bùi Văn Nam Sơn, 2006) LNV: viên đá…

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán (1/2)- Mỹ học & mục đích luận (Immanuel Kant)-Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)

Bàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

21.12.25-22.01.01 Bàn về mục đích sống Tùy vào hoàn cảnh, không so sánh Tiền bạc, thành danh, địa vị, công việc, quyền lực, sự thừa nhận, gia đình, xã hội,…

Continue ReadingBàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?