Common, anything general, no category

Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini

21.06.24 Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) - Robert B. Cialdini Leo: Một trong những cuốn sách xuất sắc về nghệ thuật thuyết phục &…

Continue ReadingInfluence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini

“The Psychology of Human Misjudgment” (24 causes) | CHARLIE MUNGER

“The Psychology of Human Misjudgment” | 24 Standard Causes of Human Misjudgment CHARLIE MUNGER This speech was originally delivered by Charlie Munger to an audience at Harvard University in 1995.…

Continue Reading“The Psychology of Human Misjudgment” (24 causes) | CHARLIE MUNGER
Read more about the article Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)
bai-tho-cu-tran-lac-dao-phu-cua-phat-hoan-tran-nhan-tong

Cư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)

  • Post author:
  • Post category:Life
  • Post comments:0 Comments

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên Cơ tắc xan hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.” 居 塵 樂 道 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )…

Continue ReadingCư trần lạc đạo (30 Tết Canh Tý 2020)