You are currently viewing I Choose to Love You in Silence – Tôi chọn yêu em trong thing lặng (Rumi)

I Choose to Love You in Silence – Tôi chọn yêu em trong thing lặng (Rumi)

A poem by/Một bài thơ của: Jalal al-Din Rumi

                         

I choose to love you in silence…
For in silence I find no rejection,
I choose to love you in loneliness…
For in loneliness no one owns you but me,
I choose to adore you from a distance…
For distance will shield me from pain,
I choose to kiss you in the wind…
For the wind is gentler than my lips,
I choose to hold you in my dreams…
For in my dreams, you have no end.

Tôi chọn yêu em trong thinh lặng…
Vì trong thing lặng tôi không bị từ chối,
Tôi chọn yêu em trong cô độc…
Vì trong cô độc chỉ mình tôi có em,
Tôi chọn thương em trong khoảng cách…
Vì khoảng cách bao bọc tôi khỏi niềm đau,
Tôi chọn hôn em trong ngọn gió…
Vì ngọn gió dịu dàng hơn bờ môi tôi,
Tôi chọn giữ em trong những giấc mơ…
Vì trong cơn mơ, em là bất tận.

LinhTH dịch, Saigon 08.June.2021
Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

This Post Has One Comment

Leave a Reply