Bàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

21.12.25-22.01.01 Bàn về mục đích sống Tùy vào hoàn cảnh, không so sánh Tiền bạc, thành danh, địa vị, công việc, quyền lực, sự thừa nhận, gia đình, xã hội,…

Continue ReadingBàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

Warren Buffett On Inflation, Business, & Insurance (Collect 1977-2008)

The full-text collection is here: 21.07.13 Warren Buffett On Inflation & Insurance (Collect 1977-2008) 21.07.13 Warren Buffett On Inflation, Business, & Insurance (Collect 1977-2008)  Leo: an extract/collection of WB’s opinion…

Continue ReadingWarren Buffett On Inflation, Business, & Insurance (Collect 1977-2008)

Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini

21.06.24 Influence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) - Robert B. Cialdini Leo: Một trong những cuốn sách xuất sắc về nghệ thuật thuyết phục &…

Continue ReadingInfluence The Psychology of Persuasion (Những Đòn Tâm Lý Thuyết Phục) – Robert B. Cialdini