Bàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?

21.12.25-22.01.01 Bàn về mục đích sống Tùy vào hoàn cảnh, không so sánh Tiền bạc, thành danh, địa vị, công việc, quyền lực, sự thừa nhận, gia đình, xã hội,…

Continue ReadingBàn về mục đích cuộc sống (hạnh phúc thường hằng)? Life’s purpose (eternal happiness)?