Phê phán năng lực phán đoán – Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)(Immanuel Kant)

Viên đá đỉnh vòm của toà nhà triết học Kant, năng lực phán đoán, kết nối giữa lý thuyết & thực hành, tự nhiên & tự do - thống nhất và hoà hợp do năng lực này.

Continue ReadingPhê phán năng lực phán đoán – Critique of Judgment (Kritik der Urteilskraft)(Immanuel Kant)