You are currently viewing “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) – bức thư Khổng Minh

“Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) – bức thư Khổng Minh

Sau sân nhà…
[trích “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) – bức thư Khổng Minh ]
“Ninh tĩnh chí viễn” có nghĩa tâm thái bình lặng, không bị tạp niệm mới có thể xác định và thực hiện được những mục tiêu cao xa. Câu này là thành ngữ phổ biến ở Trung Quốc, xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu nhà Tây Hán trong sách Hoài Nam tử – Chủ thuật huấn của Hoài Nam Vương Lưu An, câu này cũng được Gia Cát Khổng Minh trích dẫn trong “Giới tử thư” ( Thư răn dạy con) – bức thư Khổng Minh viết cho con trước khi mất, sau này đã thành kinh điển.
Nguyên văn như sau:
夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学。韬慢则不能励精,险躁则不能冶性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。悲守穷庐,将复何及!
Dịch âm:
Phù quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức.
Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn.
Phù học tu tĩnh dã, tài tu học dã. Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học.
Dâm mạn tắc bất năng lệ tinh, hiểm táo tắc bất năng dã tính. Niên dữ thời trì, ý dữ nhật khoái, toại thành khô lạc, đa bất tiếp thế. Bi thủ cùng lư, tương phục hà cập.
Vui lòng đánh giá bài viết! Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply